Geen huizenbouw in Park Schothorst

Inleiding

In verband met de woningnood is het doel is om tot 2030 ongeveer 13.000 huizen te bouwen in Amersfoort. Dus er zullen veel woningen gebouwd moeten worden en daar heb ik niets op tegen maar Amersfoort is een aantrekkelijke groene woonstad en dat wil ik graag zo houden. En dat betekent dat er niet gebouwd moet worden in een Park. Het college van B &W wilde in Park Schothorst 60 woningen in drie woontorens realiseren maar heeft dat plan gelukkig van tafel gehaald om eerst te luisteren naar wat de inwoners willen.

Wat is nu de reden dat ik niet wil dat er woningen komen in Park Schothorst?

-In 1988 is er subsidie van het rijk gekomen en is het park aangelegd voor 12,5 miljoen (toen nog gulden) om daarmee de recreatieve functie te kunnen versterken. Bij de nieuwbouw van Amersfoort Noord is van dit Park gebruik gemaakt als compensatie van natuur/tuin, waardoor de tuinen kleiner werden.

– Er is al eerder geprobeerd om in het Park een busbaan aan te leggen. Dit is toen door de bewoners tegengehouden, ook na veel verzet.

-In 2013 is het bestemmingsplan Park Schothorst en het Beheerplan Vitaal Park Schothorst door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin zijn doelstellingen voor het Park vastgelegd zoals: in Amersfoort Noord een grote onbebouwde ruimte behouden, de open verbinding met de omgeving van Coelhorst en de Eem versterken of het leefgebied voor de hier van nature thuishorende diersoorten (ruim 1200). Park Schothorst is een uitloper van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) langs de Eem. Het is belangrijk dat deze verbinding beschermd wordt. Het is een groene long met veel beschermde diersoorten zoals vleermuizen en vlinders. Dit vormt een belangrijk aspect voor de ruimtelijke beleving, hogere landschapswaarden en daarmee de aanwezige natuurwaarden.

-Bij 1 woning horen gemiddeld 3 verkeersbewegingen, dat zou bij 60 woningen dus 300 verkeersbewegingen zijn die of over de Schothorsterlaan moeten of door de wijk. Dat zou betekenen dat de kinderen daar niet meer veilig kunnen spelen en voor de recreanten die daar hardlopen of wandelen onrust omdat ze op moeten letten op de auto’s nog afgezien van de luchtverontreiniging en lawaai.

-Inmiddels is er een groep opgestaan met de naam Behoud Park Schothorst. Zij hebben inmiddels meer dan 3500 handtekeningen opgehaald om huizenbouw in Park Schothorst te voorkomen.

Zoveel inwoners van Amersfoort hebben bezwaar, daar moet je toch als volksvertegenwoordiger naar luisteren. Zij hebben het recht om deel te nemen in het proces wat daar moet komen en daaruit moet een gelijkwaardigheid spreken.

 Ik trek daarbij de parallel met Stichting Heiligenbergerbeek die indertijd geijverd heeft voor een Park op het terrein van het voormalig Elisabethterrein. Dit wordt nu ingericht door en voor de bewoners. Maar daar is eerst vastgesteld door de gemeenteraad dat er geen huizenbouw zou komen. Dat zou ik in dit geval ook willen en daarom dien ik samen met Amersfoort2014, Pvda, Lijst Molenkamp en de BPA een motie in aanstaande dinsdag 28 januari om huizenbouw te weigeren en dat de groep Behoud Park Schothorst op basis van gelijkwaardigheid mag meebeslissen over de inrichting van het Park Schothorst.

Helaas heeft de motie om geen huizenbouw in Park Schothorst te willen, het niet gehaald. 9 stemmen van de 39 raadsleden waren tegen (Pvda, Amersfoort2014, Burgerpartij Amersfoort (BPA), Lijst Molenkamp en Lijst Sanders) en de anderen waren voor. (VVD, GL, D66, CU, SP, Denk)

behoudparkschothorst@gmail.com – www.behoudparkschothorst.nl

www.instagram.com/behoudschothorstpark